Vedtægter

§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kvaglund Idrætsforening - Fodboldafdeling (KIF Fodbold). Foreningens hjemsted er Kvaglund i Esbjerg Kommune. Foreningen foretrukkende trøje farve er blå.
§ 2.
Formål
Foreningens formål er at arbejde for udbredelse og fremme af fodbold i almindelighed og i Kvaglundområdet i særdeleshed.
§ 3.
Medlemskab og Organisation
Foreningen er medlem af Esbjerg Idrætsråd og er underlagt forbundets love og bestemmelser.
Foreningen er ligeledes medlem af JBU/DBU, DIF og KIF Samvirke.
§ 4.
Medlemmer
Som medlemmer optages enhver, der interesserer sig for foreningens aktiviteter og som vil være villig til at overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, samt betale de for foreningens fastsatte kontingenter, m.v.
§ 5.
Kontingent
Foreningens bestyrelse fastsætter størrelse og betalingsbetingelser for de forskellige medlemskategorier.
§ 6.
Eksklusion
Eksklusion kan ske :
 
- Når et medlem ikke overholder de for foreningen gældende vedtægter og bestemmelser
- Når et medlem opfører sig usportsligt
- Og når et flertal af den samlede bestyrelse har stemt herfor.
 
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sig afgørelse, have mulighed for at udtale sig over for denne.
§ 7.
Valgbarhed og stemmeret
Ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Dette har ligeledes forældre til aktive medlemmer under 18 år. Fremmødte medlemmer/forældre har dog kun 1 stemme. Valgbarhed til bestyrelsen er ethvert medlem der er fyldt 18 år.
§ 8.
Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse og repræsentation i alle forhold foretages kollektivt af foreningens bestyrelse, der består af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder også tegningsretten.
 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligte foreningen i henhold til vedtægterne.
 
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en to-årig periode - se § 10.
Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg fortsætter automatisk til deres valgperiode er udløbet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen udpeger selv en formand for henholdsvis økonomiudvalg, sponsorudvalg, sportsudvalg samt aktivitetsudvalg.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af denne er tilstede. Vedtagelsen af beslutninger kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
Bestyrelsen har pligt til at føre protokol over afholdte møder og referat af generalforsamlingen.
§ 9.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.
 
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet samt ved annoncering på klubbens hjemmeside.
 
Forslag der ønskes behandlet skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
§ 10.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter :
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. fremlæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse ( valgperiode 2 år )
a. Valg af 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år )
b. Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer ( lige år )
c. Valg af suppleanter til bestyrelsen ( 2 hvert år)
d. Valg af 2 revisorer ( hvert år )
e. Valg af revisorsuppleant ( hvert år )
6. Eventuelt.
§ 11.
Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog § 17.
 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemningen skal dog foregå skriftligt såfremt blot et medlem ønsker det.
 
En beslutning truffet på en generalforsamling kan ikke behandles igen på samme generalforsamling.
§ 12.
Foreningens
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Umiddelbart efter generalforsamlingen, fremsendes en kopi til KIF Samvirke og Esbjerg Kommune.
 
I tilfælde af uforudsete underskud eller anden uforsætlig ekstraudgift, som ikke kan dækkes af de normale midler, kan bestyrelsen rette henvendelse til KIF Samvirke med hensyn til lån, donation eller lignende.
 
Senest 14 dage inden regnskabsårets begyndelse skal et realistisk budget for det kommende regnskabsår tilsendes KIF Samvirke til udtalelse.
§ 13.
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.
 
Hver af revisorerne har til en hver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14.
Hæftelse
Ingen medlemmer ej heller bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer hæfter med sin formue. Foreningen alene hæfter med sin formue.
 
Ingen medlemmer ej heller bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer hæfter økonomisk udover egne kontingent- forpligtelser.
 
Ingen medlemmer har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 15.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted når et flertal
 
af bestyrelsen, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til bestyrelsen og indeholde oplysning om forhold der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen.
På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun drøftes de forhold, som er anledning til denne.
 
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som en ordinær generalforsamling.
§ 16.
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer af en hver art kan kun ske ved simpelt flertal og kun på en ekstraordinær generalforsamling.
§ 17.
Opløsning
Opløsning af KIF Fodbold kan kun besluttes på 2 efter hinanden afholdte ekstraordinære generalforsamlinger, som er indkaldt i dette øjemed.
 
De 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes med 14 dages mellemrum.
 
Opløsning kan kun ske ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på hver generalforsamling stemmer herfor.
 
De 2/3 af de fremmødte medlemmer skal udgøre et flertal af de registrerede medlemmer.
§ 18.
Midler
I tilfælde af opløsning skal foreningens formue og rekvisitter m.m overlades til KIF Samvirke, der på forsvarlig måde skal forvalte/opbevare det overladte til brug for en eventuelt ny fodboldafdeling, når mulighederne igen foreligger.
 
I tilfælde af gæld, se § 14.
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 15. marts 2007.
_____________ _____________ ____________
Dirigent Formand Kasserer
_____________ _____________ _____________
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem